POLY-CRYSTALLINE SOLAR PANELSSOLAR PANEL 25W / 12V POLY
POWER RATING: 25Wp, 12V
₹ 2,430

₹ 1,170

SOLAR PANEL 40W / 12V POLY
POWER RATING: 40Wp, 12V
₹ 3,440

₹ 2,420

SOLAR PANEL 100W / 12V POLY
POWER RATING: 100Wp, 12V
₹ 5,630

₹ 4,520

SOLAR PANEL 150W / 12V POLY
POWER RATING: 150Wp, 12V
₹ 8,200

₹ 6,700

SOLAR PANEL 200W / 12V POLY
POWER RATING: 200Wp, 12V
₹ 8,990

₹ 7,500

SOLAR PANEL 250W / 24V POLY
POWER RATING: 250Wp, 24V
₹ 10,600

₹ 9,400

SOLAR PANEL 300W / 24V POLY
POWER RATING: 300Wp, 24V
₹ 11,200

₹ 9,900

SOLAR PANEL 315W / 24V POLY
POWER RATING: 315Wp, 24V
₹ 12,600

₹ 10,100

SOLAR PANEL 325W / 24V POLY
POWER RATING: 325Wp, 24V
₹ 12,900

₹ 10,250